Rationality and Gender

This is a comment I originally wrote for a forum thread, where the thread starter was basically asking about differences in rationality between genders, on account of men’s slightly larger brains.

English version

There’s no significant difference in how rational men and women are, on average, and also no significant difference in average intelligence.

But there are certain structural differences. In general, women use the brain more efficiently. They favor using the whole brain to solve a problem (or occasionally to multitask), and thereby also see different sides of an issue, while men tend to only use a fraction of the brain at a time. Now apparently, men do have a few more brain cells to compensate, but on average, as mentioned, they have no ability advantage over women.

The brain structure of women is more stable than the brain structure of men, and protects better against certain types of mental issues. Men, on the other hand, are more “expendable” from nature’s point of view, so they’re more exposed to evolution’s “experiments”. It is claimed, for example, that there’s more distance between smart men and stupid men, than between smart women and stupid women.

When some kinds of men talk about “rationality”, they thus typically mean a kind of autistic way of thinking, due to them only using a fraction of their brains to think with. Personally I don’t consider this way of thinking particularly rational. Perhaps logical, to a certain degree, but there’s a difference between logic and rationality. Logic can never be better than the axioms (premises) you base it on, and without intuition (or possibly prejudices), you don’t have axioms. So talking about logical thinking without intuition becomes a self-contradiction, and to claim it is either self-deception or an outright lie.

The concept of “rationality” is itself not particularly well-defined (except in economic theory, where rationality is defined as something to the effect of “100% psychopath”1, which is probably not representative, and thus makes many economic theories flawed). Among the general public, it seems like everyone and their dogs operate with their own definition of rationality, usually to their own advantage. Furthermore, I wouldn’t consider many of these personal definitions positive at all. Shouldn’t happiness be something we want? Isn’t life supposed to have meaning?

So personally, if I had to choose a boss, and the only thing I knew was their gender, nothing else, then I would most likely prefer the woman.

1 Somewhat exaggerated, but meant in the sense “calm, calculating, and only concerned with what’s ultimately best for themselves”.

Original Norwegian version

Det er ingen signifikant forskjell på hvor rasjonelle menn og kvinner er i gjennomsnitt, og heller ikke noen signifikant forskjell på gjennomsnittlig intelligens.

Men det finnes visse strukturelle forskjeller. Generelt bruker kvinner hjernen mer effektivt. De kan gjerne bruke hele hjernen til å løse et problem (evt til å multitaske), og dermed også se flere sider av en sak, mens menn har en tendens til å bare bruke en brøkdel av hjernen om gangen. Så har altså tydeligvis menn noen flere hjerneceller for å kompensere, men i gjennomsnitt har de altså ingen evnefordeler fremfor kvinner.

Hjernestrukturen til kvinner er mer stabil enn hjernestrukturen til menn, og beskytter bedre mot visse typer mentale problemer. Menn, derimot, er jo mer “unnværlige” fra naturens side, så de er mer utsatt for evolusjonens “eksperimenter”. Det sies f.eks. å være større avstand mellom smarte menn og dumme menn, enn det er mellom smarte kvinner og dumme kvinner.

Når enkelte typer menn snakker om “rasjonalitet”, mener de altså gjerne en slags autistisk tenkemåte, som kommer av at de kun bruker en brøkdel av hjernen til å tenke med. Selv regner jeg ikke denne tenkemåten som spesielt rasjonell. Til en viss grad logisk, kanskje, men det er forskjell på logikk og rasjonalitet. Logikk kan aldri bli bedre enn aksiomene (premissene) man baserer seg på, og uten intuisjon (eller evt fordommer) har du ikke aksiomer. Så å snakke om logisk tenkning uten intuisjon blir en selvmotsigelse, og å påberope seg det er enten et selvbedrag eller en ren løgn.

Begrepet “rasjonalitet” er i seg selv ikke særlig veldefinert (utenom økonomisk teori, der rasjonalitet effektivt er definert som noe slikt som “100% psykopat”2, noe som neppe er representativt, og derfor gjør at mange økonomiske teorier er mangelfulle). Blant folk flest virker det som om alle og enhver opererer med sin egen definisjon av begrepet, gjerne til fordel for seg selv. Og mange av disse personlige definisjonene anser jeg heller ikke som positive i det hele tatt. Burde ikke lykke være noe vi ønsker? Skal ikke livet ha en mening?

Så personlig, hvis jeg skulle velge en sjef, og det eneste jeg visste var deres kjønn, ikke noe annet, da ville jeg nok gått for kvinnen.

2 Satt litt på spissen, men ment i betydningen “rolig, kalkulerende, og kun opptatt av hva som til sist gagner dem selv.”

Posted
Updated